Rama S. Ayyala, MD

Rama S. Ayyala, MD

Medical School

Boston University School of Medicine

Residency

New York Presbyterian Hospital

Fellowship

Boston Children’s Hospital